Photo:Naoki Yamashita,Keita Sakurai,Ryo Kokune,Matt Thank you